Info

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych
   W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej Rozporządzenie 2016/679), informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych przez InterSYS s.c.

   Jednocześnie na podstawie art.13 Rozporządzenia 2016/679 informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. aktualne będą poniższe informacje i zasady związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez InterSYS s.c.  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: InterSYS s.c. Al. Roździeńskiego 90, 40-203 Katowice NIP 222-06-77-467
2. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z polityką prywatności, prosimy o kontakt na adres: odo@intersys.com.pl
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:
a. w celu wykonania umowy na podstawie art.6 ust. 1 lit b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 (Rozporządzenie 2016/679), a w zakresie w jakim podanie danych jest fakultatywne – na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody (art.6 st. 1 lit. a Rozporządzenia 2016/679);
b. dla celów wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze Danych. na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych i z zakresu rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania danych są odpowiednie artykuły.
c. w celu kierowania do Pani/Pana przez Administratora Danych, zgodnie z uzasadnionym prawnie interesem, treści marketingowych, drogą pocztową, drogą telefoniczną, e-mailową, za pośrednictwem SMS lub MMS, w zależności od tego, na którą drogę komunikacji została wyrażona zgoda;
d. w celach analitycznych i statystycznych.
e. w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych polegającego na ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane:
a. dostawcom systemów informatycznych,
b. podmiotom świadczącym na rzecz Administratora Danych usług niezbędnych do wykonania zawieranej z Panią/Panem umowy, jak usługi księgowe, fakturowanie, rozliczanie umów, dochodzenie należności, usługi prawne,
c. operatorom pocztowym i kurierom,
d. bankom w zakresie realizacji płatności,
e. organom uprawnionym do otrzymania Pani/Pana danych na podstawie przepisów prawa.
5. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane:
a. dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego InterSYS s.c. będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:
- zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących Administratorowi Danych,
- wypełnienia obowiązku prawnego Administratora Danych (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych);
b. dane osobowe przetwarzane na potrzeby usług własnych na podstawie uzasadnionego interesu prawnego, będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą;
c. dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania.
6. Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe:
a. prawo dostępu do treści danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator Danych przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania;
b. prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora Danych są nieprawidłowe lub niekompletne; c. prawo żądania usunięcia danych;
d. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych;
e. prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi;
f. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora Danych;
g. prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO;
h. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem);
i. prawo do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony Administratora Danych, wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania decyzji opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych.